Til toppen

Betingelser

1. Innledning

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for kjøp av varer og tjenester fra Grove-Knutsen & Co AS (omtales heretter som «Selger»), dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom Kjøper og Selger. Herunder gjelder kjøp gjennom Selgers nettbutikk, på e-post og telefon til Selger eller gjennom elektroniske datautvekslinger med Selger (omtales heretter som «EDI»).

 

2. Autorisasjon

Ettersom Kjøper er betalingspliktig for alle kjøp gjort med deres kundenummer, må Kjøper selv informere om og slette autorisasjoner som ikke lenger tilhører Kjøpers organisasjon.

Ved kjøp skal representant for Kjøper identifisere seg og oppgi kundenummer. Selger er likevel ikke ansvarlig ved verfikasjonssvikt. Kjøper er ansvarlig for at adgang til Kjøpers påloggingsinformasjon på Selgers nettbutikk, EDI eller andre lignende ordresystemer mot Selger ikke havner i hendene på uautoriserte parter. Dermed er Kjøper videre ansvarlig for alle kjøp som gjøres av personer som har slik adgang.

 

3. Nettbutikk, katalog og prisliste

Det må tas forbehold om eventuelle tekniske feil, trykkfeil, misvisende eller utdatert informasjon om varene i Selgers nettbutikk, produktkatalog og utgitte prislister. Eksempler på slikt er tekniske detaljer om varene, utdaterte bilder, Selgers oppgitte lagerantall eller oppgitt salgspris.

 

4. Priser og gebyrer

 

4.1 Priser

Det er priser i Selgers eget datasystem som er den primære kilden til priser oppgitt i utgitte prislister og i Selgers nettbutikk.

Ved årlig prisendring eller endring av priser fra leverandører, frakt-, forsikringskostnader, toll og andre avgifter, valutakurser og råvarepriser i perioden fra bestilling er utført eller tilbud er akseptert av Kjøper og frem til levering, kan Selger regulere prisene forholdsmessig.

 

4.2 Prisregulering

Faste årlige prisendringstidspunkt er 1. januar og 1. juli. Prisendringer ut over de nevnte tidspunkt kan forekomme grunnet endringer i våre kostpriser som følge av endring i valutakurser og råvarepriser, eller endringer i offentlige avgifter.

Ekstraordinære prisendringer skal være begrunnet, og basert på valutaendringer eller endringer i råvaremarkedet, +/- 5 % fra tilbudspriser eller siste faste prisregulering.

Betingelsene om prisregulering gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom Selger og Kjøper.

 

4.3 Prisliste

Utgitte prislister er kun ment som et oppslagsverktøy for Kjøper, og Selger benytter seg ikke direkte av prisene i de utgitte prislistene.

Selger har mange ulike versjoner av prislister for varer i sitt sortiment til ulike typer kundegrupper. Det er Kjøpers ansvar å påse og verifisere med Selger at prislisten som Kjøper benytter til oppslag er riktig og gjeldende versjon.

Det er forbehold om endringer eller trykkfeil i alle prislister. Selger forbeholder seg dermed retten til å korrigere eventuelle endrede eller feil salgspriser ved bestilling gjort av Kjøper.

 

4.4 Priser i nettbutikk

Priser i nettbutikk er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Det er den oppgitte prisen under «Din pris» som er gjeldende kjøpsprisen for den aktuelle varen. Det er likevel forbehold om endringer og tekniske feil for den oppgitte prisen. Selger forbeholder seg dermed retten til å korrigere eventuelle endrede eller feil salgspriser ved gjennomgang av ordre gjort av Kjøper. Dette blir i tilfelle informert om til Kjøper ved ordrebekreftelse som sendes etter gjennomført ordre.

 

4.5 Håndteringsgebyr

Ved bestillinger av ordre med verdi på under 2000,- kr vil det tillegges et håndteringsgebyr på 150 kr.

 

5. Betalingsvilkår

Betaling skal skje 20 dager etter fakturadato, dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom Selger og Kjøper. Betaling anses foretatt når beløpet er godskrevet Selgers konto.

Ved forsinket betaling har Selger krav på den til enhver tid gjeldende alminnelige forsinkelsesrente beregnet fra forfallsdato.

Kjøper plikter å betale kjøpesummen i sin helhet.

Kjøper har ikke rett til å foreta motregning i kjøpesummen med eventuelle andre krav mot Selger.

Kjøper har heller ikke rett til å tilbakeholde hele eller deler av kjøpesummen, med mindre det foreligger en vesentlig mangel ved varen og Kjøper varsler om at man anser seg berettiget til tilbakehold. For øvrig gjelder reglene i punkt 11 om mangler.

 

6. Levering

 

6.1 Håndteringstid

Forsendelsesdato vil angis ved ordrebekreftelse som sendes etter gjennomført ordre, som er datoen Selger forventer å sende varene fra sitt lager. Ved bestilling av varer på lager vil forsendelsen med varene normalt sendes innen 2 virkedager.

 

6.2 Leveringstid

Leveringstiden varierer ut fra geografisk beliggenhet i forhold til Selger. Normal leveringstid for Sør-Norge er 1-3 dager, og 4-5 dager for Nord-Norge.

 

6.3 Del-levering

Selger forbeholder seg retten til å levere ordre i deler («del-levering»). Dette vil Selger opplyse om til Kjøper ved ordrebekreftelse som sendes etter gjennomført ordre.

Dersom Kjøper ikke ønsker del-levering må den gi Selger snarlig beskjed (få timer, innen samme virkedag) etter ordrebekreftelsen er gitt med beskjed om del-levering er gitt, for å kansellere ordren. Dersom det er bestillingsvarer i ordren, vil ikke ordren være mulig å kansellere.

 

6.4 Restordre

Ved restordre med varer som ikke er på lager vil Kjøper få oppdatering fra Selger om en samlet forventet håndterings- og leveringstid.

 

6.5 Leveringsbestemmelser

Varer leveres etter Nordisk Speditørsforbunds Alminnelige Bestemmelser fra 2015 (NSAB2015).

Nedenfor er en oppsummering av disse bestemmelsene, som ikke på noen som helst måte forandrer eller begrenser de gjeldende bestemmelsene:

I hovedsak har Selger ansvar for varene i forsendelsen frem til det er levert på avtalt sted. Når forsendelsen er levert, har ikke Selger ansvar for varer dersom det ikke er notert skade eller annen form for reklamasjon spesifisert på fraktbrevet. Levering skjer hverdager mellom kl. 07.00 – 16.00. Dersom Kjøper ikke er tilstede eller tilgjengelig for å ta i mot levering på tidspunktet det skjer kan det tilkomme adviseringsgebyr og gebyr for andregangs levering (tilsvarer 500,- kr ekskl. Mva per bomtur). Dersom Kjøper heller ikke er tilstede eller tilgjengelig for å ta i mot levering på tidspunktet det skjer ved andregangs levering vil varene sendes i retur til Selger.

Sporing blir sendt til Kjøper på e-post, dersom ikke annet er avtalt.

 

6.6 Transportskader

Ved skader på varene som følge av transportørens håndtering av forsendelsen, kan Kjøper kreve erstatning på de skadede varene fra Selger.

Dersom det skulle vise seg at varene i forsendelsen er synlig skadet ved mottak, må det anmerkes på fraktbrevet umiddelbart.

Skjulte skader må reklameres senest 24 timer etter mottak til Selger per e-post med følgende dokumentasjon:

 • Ordrenummer
 • Varenummer på varene som er skadet
 • Bilde av varene som er skadet
 • Kjøpers ønskede løsning på reklamasjonen

Frem til avklaring av reklamasjonen er de skadede varene Selgers eiendom, og varene kan ikke forflyttes fra adressen varene er levert på før det er gått 60 dager, dersom Kjøper skal være berettiget erstatning.

 

7. Mangler

Det foreligger en mangel dersom varen ved levering ikke er i samsvar med de avtalte spesifikasjoner, og dette skyldes forhold Selger har risikoen for. Selger påtar seg ikke ansvar for at varen er egnet til å benyttes for et bestemt formål med mindre dette er uttrykkelig og skriftlig garantert av Selger.

Dersom Kjøper mener at det foreligger en mangel må Kjøper reklamere innen rimelige frister for varegruppene de manglende varene går under. Her henvises til Selger sine produktleverandørers gjeldende frister.

Selger velger om mangelen skal utbedres (rettes) eller omleveres. Kjøper skal ikke foreta retting eller utbedring av påstått mangel uten at dette er avklart med Selger. Kjøper skal for egen kostnad sørge for at Selger har tilgang til den mangelfulle varen slik at Selger kan foreta utbedring eller omlevering.

Selger er ikke ansvarlig for utbedring eller omlevering av varen til annet sted enn opprinnelig leveringssted. Selger er heller ikke ansvarlig for kostnader forbundet med å skaffe tilgang til den mangelfulle varen.

 

8. Reklamasjon

Reklamasjoner på varer skal foretas skriftlig til Selger via nettside eller e-post. For raskere håndtering henvises Kjøper til å legge ved faktura for de reklamerte varene ved reklamasjon. Kjøper er selv ansvarlig for å påvise feil og mangler ved de reklamerte varene.

Inntil reklamasjonen er avklart er Kjøper ansvarlig for å oppbevare de reklamerte varene på en forsvarlig måte.

 

9. Retur

Kjøper kan returnere varer til Selger og få refundert kjøpspris for varene ekskludert et returgebyr på 20% av kjøpspris eller minst 500,- kr i returgebyr, dersom følgende kriterier oppfylles:

 • Det ikke er gått lenger enn 1 år siden leveringsdato
 • Varene er i Selgers sortiment og lagerføres av Selger
 • Varene er uåpnede og i original emballasje
 • Varene er salgbare for den opprinnelige salgsprisen som «A-varer», uten noen form for skade eller anmerkninger på varene eller deres emballasjer
 • Refusjonsbeløpet har en verdi over 1000,- kr
 • Retur av varene er registrert hos Selger via nettside, telefon eller e-post og Kjøper har fått et ordre-returnummer
 • Kjøper ordner transport og levering av varene til Selgers lager
 • Retur-forsendelsen med varene er tydelig merker med ordre-returnummer for den aktuelle vare-returen
 • Varene ankommer Selgers lager innen 1 måned etter at returen av varene er registrert

Dersom ikke alle kriterier oppfylles vil returen bli avvist og slettet hos Selger. Kjøper står på egenhånd ansvarlig for å sikre at alle kriterier oppfylles.

Ved en godkjent retur vil Selger opprette kreditnota til Kjøper tilsvarende returbeløpet på de godkjente returvarene.

Til informasjon tilbys det ikke returmulighet på varer som er skaffevarer, bestillingsvarer eller spesialproduserte varer, og det tilbys heller ikke returmulighet der refusjonsbeløpet har en verdi under 1000,- kr.

 

10. Force majeure

Selger skal ikke anses å ha misligholdt en forpliktelse, dersom oppfyllelsen hindres av forhold som som ligger utenfor Selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til:

 • Lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt
 • Brann
 • Krig eller militær oppstand
 • Data-virus eller andre alvorlige dataangrep
 • Beslagleggelse
 • Valutarestriksjoner
 • Pandemier
 • Opprør
 • Mangel på transportmidler og -tilgang (stengte veier/togforbindelser m. m.)
 • Alminnelig varemangel
 • Kassering av store arbeidsstykker
 • Mangel på arbeidskraft
 • Innskrenkinger av krafttilførsel

Selger skal gi Kjøper meddelelse om slike forhold av disse innen rimelig tid og estimere tid for når oppfyllelse av kontraktsforpliktelsen anses mulig.

Ved inntreden av force majeure kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Begge parter kan heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer lenger enn 360 dager.